Primera visita

En què consisteix una primera visita?
La primera visita es de vital importància a la practica de la Medicina Xinesa,. En ella el Dr. Albert Garcia i Janeras fa una valoració de l’estat general del pacient i també del problema concret actual de salut de una forma detallada.
És important a aquesta primera visita que porti les dades del seu historial mèdic de que disposi, per facilitar la realització del diagnòstic.
Aquesta primera visita sol ser llarga, al voltant de una o una hora i mitja, ja que es pregunten els antecedents personals, es fa una anamnesi (interrogatori) minuciosa de tota la seva simptomatologia repassant tots els sistemes fisiològics del cos, una exploració general i de la zona afecta abans d’establir el diagnòstic i dissenyar el millor tractament indicat per el seu cas, i finalment es dona una explicació de les tècniques indicades per fer-ho.
Acabat tot aquest procés, si n’està d’acord, es realitzarà la primera sessió de tractament que sol durar al voltant de uns 20 o 30 minuts depenent del tractament a aplicar.
Després del tractament el Dr. Albert Garcia i Janeras li indicarà quan haurà de fer la següent sessió de tractament. Al començament les sessions solen fer-se amb més freqüència, un cop cada setmana o cada dues, segons es valori i posteriorment i segons la patologia i la seva millora es podrà anar allargant el temps entre les sessions.

 

Cal considerar que la durada del tractament no és fàcil de determinar al principi, i que aquesta depèn de molts factors ja que cada persona i cada patologia son diferents i la resposta al tractament també és diferent. En general podem dir que a les malalties agudes no cal fer tantes sessions de tractament com a les cròniques ja que hi ha una resposta molt més intensa que a aquestes ultimes. De totes formes, habitualment el pacient pot anar observant els canvis i l’evolució de la patologia de sessió a sessió.

 

Poden veure la disponibilitat de una primera visita i demanr-la mitjançant l’enllaç següent: